วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

ติดต่อเรา