ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ผ่านระบบทางไกล  (Vedio Conference) : วันที่ 24  มีนาคม 2563 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา  เขต  13  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากร  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Conference  เพื่อรับทราบนโยบายและรับฟังข้อราชการเร่งด่วน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และขอให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการดำเนินการห้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน  การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง  การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา  การรับนักเรียนปีการศึกษา  2563  การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  การจัดซื้อจัดจ้าง  ณ  ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา