สหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตในสังกัด

1. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
3. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
5. โรงเรียนพนมเบญจา

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
2. โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์
3. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
4. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
5. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
6. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

1. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
2. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
3. โรงเรียนเมืองกระบี่
4. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
5. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
6. โรงเรียนคลองหินพิทยาคม

1. โรงเรียนห้วยยอด
2. โรงเรียนรัษฎา
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
5. โรงเรียนในเตาพิทยาคม
6. โรงเรียนบางดีวิทยาคม
7. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

1. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
2. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
4. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
6. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
3. โรงเรียนน้ำผุด
4. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
5. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
6. โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
7. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

1. โรงเรียนสภาราชินี ๒
2. โรงเรียนกันตังพิทยากร
3. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
4. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
5. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
6. โรงเรียนวังวิเศษ
7. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

ติดต่อเรา