ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลฯ HCEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ระดับภูมิภาค  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน  โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นคณะวิทยากรและคณะทำงานประจำภูมิภาค จุดที่ 1  ภาคใต้  ระหว่างวันที่  22 – 23 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อเรา