ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ"

Details

ANII21   ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จัดโครงการบริการวิชาการคืนสู่สังคมโดยดำเนินการฝึกอบรม  เรื่อง "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ"  ระหว่างวันที่  7 - 8 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องสัมมนา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น