ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

Details

ANII21   กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  เรื่อง  การพัฒนาความแข็งแรง  วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬา  ผู้ตัดสินกีฬา  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  และประชาชนทั่วไป  ใช้เป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้  และเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ  โดยสามารถเข้าชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning)  เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพลศึกษา  www.dpe.go.th  หัวข้อ  "เอกสารเผยแพร่"  หัวข้อย่อย  "สื่อประชาสัมพันธ์"  เรื่อง  "สื่อการเรียนการสอน  (e-Learning)  เรื่อง  การพัฒนาความแข็งแรง  วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา" 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น