ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้

Details

ANII21   กระทรวงมหาดไทย  ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ได้จากการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.stabundamrong.go.th  หรือเว็บไซต์  www.km.moi.go.th    และเพชบุ๊คมหาดไทย  Knowledge  Management  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น