ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Details

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. ข. และ ค. (1)

ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 

โดยจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง

บังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงิน

และเป็นหนี้ในสถานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้

(เป็นหนี้อยู่ก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

สำหรับหนี้ที่ไม่อนุมัติ คือหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ

สินเชื่อเกี่ยวกับรถหนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด

 

คุณสมบัติผู้กู้ยืม ดังนี้

          1) ครูสายผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

          2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          3) มีเงินได้คงเหลือสุทธิ หลังหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

          4) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 

          5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

          6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

 

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

        

ข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนกู้ยืม       หนี้ที่ได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ        เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

   15               14                  เอกสาร    

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น