ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

Details

ANII21   สถาบันพระปกเกล้า  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอันเป็นผลสืบเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวมถึงพัฒนาการการเมืองและประชาธิปไตย  เป็นรากฐานให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน  จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้  ณ  อาคารรำไพพรรณี  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถนนหลานหลวง  เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาส  แขวงโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น