ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562

Details

ANII21   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ  เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงาน  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล  จะไดเ้ข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น