ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

Details

ANII21   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน  5 หลักสูตร  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ครู  อาจารย์  นักวิชาการศึกษา  นักวิจัยทางด้านการศึกษา  นักทรัพยากรมนุษย์  ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  อาคาร Learning  Tower  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น