ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

Details

- หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การยื่นบัญชีและกระวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

 

- หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป  จ้างที่ปรึกษา  จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

 

- หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ  งานจ้างทำของงานจ้างก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อนสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

 

- หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market  วิธี e-bidding  การร่างสัญยาและการบริหารสัญญาในระบบ  e-GP"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น