ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 25 April 2019 09:13
Written by watjana
Hits: 257

- หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  การยื่นบัญชีและกระวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

 

- หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป  จ้างที่ปรึกษา  จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

 

- หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ  งานจ้างทำของงานจ้างก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อนสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

 

- หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market  วิธี e-bidding  การร่างสัญยาและการบริหารสัญญาในระบบ  e-GP"  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5