ติดต่อออนไลน์  

q a

   

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Details

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  ที่ยังคงรับราชการ  กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 

รายละไม่เกิน  300,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4 ต่อปี  ผ่อนชำระคืนภายใน  8 ปี  (96 งวด) 

โดยผู้ยื่นคำขอกู้ต้องเป็นผู้ที่มีหนี้สินอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ 

เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายกับธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์  สถาบันการเงิน  อยู่ก่อนไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

(หนี้บัตรเครดิต  หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด  หนี้ กยศ.  หนี้เช่าซื้อ  สินเชื่อเกี่ยวกับรถ  หนี้บริษัทประกันชีวิต 

หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด  ฯลฯ  ไม่สามารถกู้ยืมได้) 

และเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้

คุณสมบัติผู้กู้ยืม ดังนี้

          1) ดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

          2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          3) มีเงินได้คงเหลือสุทธิ หลังหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้

          4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี

          5ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน 

          6ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

          7ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

 ทั้งนี้  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด 

โดยด่วน!!

 

ข้อควรรู้ก่อนกู้ยืม  หนี้ที่ไม่อนุมัติ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 ข้อควรรู้  หนี้ที่อนุมัติ  qr เอกสารดาวน์โหลด
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น