ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร

Details

- หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  

 

- หลักสูตร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ"

 

- หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิะีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน"  รุ่นที่ 2

 

- หลักสูตร "กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"  รุ่นที่ 2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น