ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

Details

ANII21   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห้นตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   ผ่าน  4 ช่องทาง  ดังนี้

         1. E-mail  ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2.. ทำหน้งสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยตรง

        3. โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนและสวัสิการทางการศึกษา  โทร 0 2280 7972 - 5

        4. โทรสาร  0 2280 7970  และ  0 2280 2844

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น