ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการอบรมการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

Details

ANII21  สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรม เรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่  18 - 19 มกราคม 2563  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น