ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองคืการสมรรถนะสูง

Details

ANII21  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (สถาบันฯ)  ได้จัดให้มีโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง"  ระหว่างวันที่  26 - 28 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น