โรงเรียนห้วยยอดประกาศรับนักเรียนของห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Details

ด้วยโรงเรียนห้วยยอดเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่และมีอัตราการแข่งขันสูง จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นเสริมเสร้างความรู้ความสามารถคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทางโรงเรียนมีการจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร.087-466-7829, 089-737-7107

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น