ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดรับสมัครเจ้าหน้าที่งาน พัสดุ โรงเรียนห้วยยอด

Details

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกาศโรงเรียนห้วยยอดเรื่อง การจัดสรรหาเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ โรงเรียนห้วยยอด
ด้วยโรงเรียนห้วยยอด มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
    1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ                         จำนวน  1 อัตรา  
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                                                             จำนวน  1  อัตรา
          2.1.1 มีอายุไม่เกิน  35  ปี
          2.1.2 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          2.1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
          2.1.4 มีประสบการณ์ด้านงานคลังพัสดุ
          2.1.5 มีภูมิลำเนาที่สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้สะดวก
3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.                       ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    3.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
          3.1.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)                              1  ฉบับ
          3.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน   (พร้อมฉบับจริง)                                    1  ฉบับ
          3.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)                         1  ฉบับ
          3.1.4 เอกสารแสดงประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)                             1  ฉบับ
          3.1.5 รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว                                             1  รูป
          3.1.6  ใบรับรองแพทย์                                                               1  ฉบับ
          3.1.7 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                                       1 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อสำเนาสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง และเอกสารหรือหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. การยื่นใบสมัคร
    4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร           ให้ถูกต้องและครบถ้วน
    4.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.30 น.               ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนห้วยยอด
    4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 1  พฤษภาคม  2561  ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนห้วยยอด
                                                                                                                                              
6. วิธีการคัดเลือก
    6.1 วิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ดังนี้
           6.1.1 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และดูแฟ้มสะสมผลงาน
           6.1.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
                   โรงเรียนห้วยยอด จะจัดให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่  3  พฤษภาคม 2561 สถานที่สอบห้องพอเพียง อาคารเรียน 6  โรงเรียนห้วยยอด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วัน เดือน ปี เวลา ตำแหน่ง การคัดเลือก
3  พฤษภาคม 2561 09.00 น.
เป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์         และดูแฟ้มสะสมผลงาน


8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนห้วยยอด
9. การจ้างและการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
    ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มาติดต่อเพื่อรับปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด   ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.  ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
    9.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา                       จำนวน  3  ฉบับ
    9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน  3  ฉบับ
    9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน  3  ฉบับ
    9.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                       จำนวน  1  รูป
    9.5 เอกสารผู้ค้ำประกัน                                        จำนวน  3  ฉบับ
10. สัญญาค้ำประกัน ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
     โรงเรียนห้วยยอดจะดำเนินการจัดจ้าง เป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ทำสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่  7  พฤษภาคม  2561

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น