ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  วันที่  8  พฤศจิกายน  2560

http://www.matthayom13.go.th/files/pdf/Purchase/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96.pdf

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น