ben copy     

kb images      

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

Display # 
Title Hits
การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 20
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดกระบี่) 160
การเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 159
การเยี่ยมชมศูนย์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (สายที่ 2) 183
เยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถฯ (สายที่ 1) 166
พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปี 2561 (จังหวัดตรัง) 172
สพม. 13 ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ นายส่อง ห่วงจริง 75
สพม. 13 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2561 42
การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Pratice โรงเรียนสุจริต 70
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น