banner sm  

 kb  images      

   

เปิดบ้านวิชาการ สามัคคีปริทรรศน์

Details

เปิดบ้านวิชาการ สามัคคีปริทรรศน์ : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ สามัคคีปริทรรศน์ “ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0” และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ นักเรียนและครูโรงเรียนสามัคคีศึกษาที่ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ สามัคคีปริทรรศน์ จัดขึ้นเพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีศึกษาได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน

 

1  2

3 4

5  6

7  8

9  10

11  12

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น