banner sm  

 kb  images      

   

พิธีเปิดการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2561

Details

                วันที่ 11 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2561 โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  วัตถุประสงค์เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 80 คน ให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง, โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, โรงเรียนสภาราชินี 2, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา, โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์, โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข, โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์, โรงเรียนคันธพิทยาคาร, โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3, โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง, โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์, โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  และโรงเรียนบางดีวิทยาคม.

8

2  3

4  6 

7  1

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น