banner sm  

 kb  images      

   

อบรมการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)

Details

           วันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ” ตามหลักเกณฑ์แนวใหม่ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. (ว21/2560)

         ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้  ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมทุกคน และมีครูโรงเรียนในสังกัด สพม.13 เข้าร่วม ดังนี้ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, โรงเรียนวิเชียรมาตุ2, โรงเรียนคันธพิทยาคาร และโรงเรียนรัษฎา

DSC 0005  DSC 0021  

DSC 0009  DSC 0017

DSC 0016  DSC 0013

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น