การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561

รายละเอียด

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการปฐมนิเทศ และชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และกำหนดให้โรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 ระยะที่ 2 จำนวน 13 คน ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561 โดยการฝึกประสบการณ์ฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ เช่น วินัย กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการศึกษา สื่อ ICT การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการทดสอบ งานธุรการ การบริหารโครงการ การสร้างทีมงานและการประสานงาน เป็นต้น

 DSC 0014  DSC 0032

DSC 0036  DSC 0038

DSC 0024

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น