ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ต้อนรับบุคลากรจากองค์กรบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

Details

DSC 0022  DSC 0021

DSC 0020  DSC 0019

DSC 0016  DSC 0026

DSC 0031  DSC 0014

ต้อนรับบุคลากร : วันที่  9  เมษายน  2561  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว,  นายกรุณพล  พราหมเภทย์,  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ต้อนรับคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ที่เดินทางมาส่งนางสาวศิริวรรณ  ซ้อนขำ  ท่ี่โอนจากพนักงานส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  มาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38  ค. (2)   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ณ  ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น