พิธีปิดการฝึกประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561

รายละเอียด

พิธีปิดการฝึกประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 : ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็น สพท. ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11/2561 ระยะที่ 2 จำนวน 13 คน ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เพื่อให้    ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ นั้น บัดนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หลังจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ จะเข้ารับการพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก   ต่อไป

DSC 0009  DSC 0012

DSC 0021  DSC 0032

 DSC 0041  DSC 0051

DSC 0054  DSC 0057

DSC 0083

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น