banner sm  

 

   

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

Details

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก: นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 หน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง 

 1  3

4  5

6  7

8  2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น