banner sm  

 

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน”

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ ครูแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษารอบด้าน” เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนพนมเบญจา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

DSC 0012  DSC 0024

DSC 0094  DSC 0095

DSC 0104  DSC 0107

DSC 0112  DSC 0114

DSC 0118  DSC 0124

DSC 0165  DSC 0173

DSC 0266  DSC 0283

DSC 0301  DSC 0350

DSC 0032

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น