การประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Details

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานการประชุม หารือ และชี้แจงข้อราชการให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ ทราบ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว นายกรุณพล พราหมเภทย์ นายสมมาตร์ สุวรรณทวีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0027  DSC 0039

DSC 0042  DSC 0046

DSC 0036  DSC 0056

DSC 0053  DSC 0073

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น