banner sm  

 

   

การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้มารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Details

ารต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้มารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้มารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

          ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ให้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

  1. นายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางพัชฎาภรณ์  กลับส่ง รัตนบุรี     ศึกษานิเทศก์
  3.  นายสมพร  ชัยบัว                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  4. นายธรรมสรณ์  ทองงาม                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  5. นางสาวจิตรา  ศรีเกตุ                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

DSC 0055  DSC 0057

DSC 0060   DSC 0069

DSC 0074  DSC 0078

DSC 0081  DSC 0084

DSC 0086  DSC 0088

51

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น