ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Details

โครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดำเนินการโครงการนิเทศ ติดตาม และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยให้สหวิทยาเขตเป็นฐาน  สหวิทยาเขตศรีตรังจึงจัดโครงการสอนเสริมเติมเต็มยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด พร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น

0005  0004

0002  0001

0007

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น