ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

Details

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประชุมร่วมกับ นางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ  เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2561 และนำข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผลที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 0392  DSC 0386

DSC 0378  DSC 0370

หลังจากนั้น คณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกำหนดการออกติดตามเชิงประจักษ์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์

DSC 0001  DSC 0008

DSC 0005  DSC 0011

 

2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

DSC 0021  DSC 0023

DSC 0030  DSC 0032

DSC 0040  DSC 0055

 

DSC 0370

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น