ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ อันจะก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมี นางกนกพร มีสุข วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง รณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 2374  DSC 2389

DSC 2390  DSC 2394

DSC 2405  DSC 2406

DSC 2417  DSC 2419

DSC 2422  DSC 2435

DSC 2509  DSC 2438

DSC 2463  DSC 2476

DSC 2483  DSC 2498

DSC 2433

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น