ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฟิน

Details

DSC 0029  DSC 0014

DSC 0028  DSC 0006

DSC 0037  DSC 0015

DSC 0032  DSC 0050

DSC 0055  DSC 0064

DSC 0044  DSC 0042

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  "แบบฟิน : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "แบบฟิน (FINnese)" สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้สูงขึ้นในปีการศึกษษ  2561  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงสร้างรูปแบบ  (Test Blueprint) ของข้อสอบ  (O-NET) ปีการศึกษา  2561  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูผู้สอนกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จำนวน  1  คน  และครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -6  จำนวน  1  คน  รวมทั้งหมด  128  คน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น