ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฟิน

Details

DSC 0029  DSC 0014

DSC 0028  DSC 0006

DSC 0037  DSC 0015

DSC 0032  DSC 0050

DSC 0055  DSC 0064

DSC 0044  DSC 0042

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  "แบบฟิน : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "แบบฟิน (FINnese)" สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้สูงขึ้นในปีการศึกษษ  2561  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงสร้างรูปแบบ  (Test Blueprint) ของข้อสอบ  (O-NET) ปีการศึกษา  2561  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูผู้สอนกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จำนวน  1  คน  และครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -6  จำนวน  1  คน  รวมทั้งหมด  128  คน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น