การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบฟิน

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Monday, 01 October 2018 13:34
Written by nantarat
Hits: 495

DSC 0029  DSC 0014

DSC 0028  DSC 0006

DSC 0037  DSC 0015

DSC 0032  DSC 0050

DSC 0055  DSC 0064

DSC 0044  DSC 0042

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  "แบบฟิน : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "แบบฟิน (FINnese)" สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ให้สูงขึ้นในปีการศึกษษ  2561  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงสร้างรูปแบบ  (Test Blueprint) ของข้อสอบ  (O-NET) ปีการศึกษา  2561  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ครูผู้สอนกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จำนวน  1  คน  และครูภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 -6  จำนวน  1  คน  รวมทั้งหมด  128  คน