การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน”

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Monday, 01 October 2018 16:34
Written by sirarat
Hits: 507

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว นายกรุณพล พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาอย่างหลากหลาย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยมีกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ทิศทางการศึกษาไทยในยุคเทคโนโลยี Thailand 4.0  การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยี Thailand 4.0  วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  การสร้างวินัยและการจัดการชั้นเรียน  กระบวนการ PLC สู่ครูเพื่อศิษย์  และสมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ในการพัฒนาตนเอง

DSC 3874  DSC 3866

DSC 3880  DSC 3882  

DSC 3992  DSC 4006

DSC 3845  DSC 4017

DSC 3819  DSC 3840

DSC 4027  DSC 4035

DSC 3866