ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

Details

DSC 5267  DSC 5269

DSC 5257  DSC 5256

DSC 5258  DSC 5259

DSC 5262  DSC 5265

ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล : วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องธนาสร ชั้น 3  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และศึกษานิเทศก์  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  เป็นการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2561 (ภาคใต้) เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมมและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระหว่างวันที่  18 -20  ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น