ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประชุมเตรียมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (ครั้งที่ 2)

Details

การประชุมเตรียมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (ครั้งที่ 2): นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ภาคใต้) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว นายกรุณพล พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดในภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตภาคใต้ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มภาคที่ 4 (ภาคใต้) จำนวน 137 โรงเรียน ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา ให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีแนวทางดำเนินการสู่ความยั่งยืนด้วยความมั่นใจ มีขวัญและกำลังใจ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนากรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด ในด้านความรู้ ทักษะการเป็นกรรมการตรวจประเมินตามแนวทาง OBECQA ให้มีศักยภาพสูงขึ้น การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ OBECQA และโรงเรียนในโครงการให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและการจัดการศึกษาสูงขึ้น บรรลุเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล และการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

                   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School Symposium) กลุ่มภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

DSC 5283  DSC 5286

DSC 5295  DSC 5315

DSC 5319  DSC 5311

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น