ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561

Details

การประเมินคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักงานฯ ประชุมและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยมี ดร.จักรพรรดิ  วะทา เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

                   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 และผลงานของ ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท ผู้บริหารการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกรอบแรกจากเอกสารผลงาน และกำหนดการประเมินสภาพจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

DSC 5477  DSC 5466

DSC 5514  DSC 5529

DSC 5512  DSC 5552

DSC 5568  DSC 5574

DSC 5604  DSC 5619

DSC 5461  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น