ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 5/2561

Details

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 5/2561 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ  มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งแนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 7 ราย ได้แก่

  1. นายมนัส  พิพัฒน์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
  2. นายศักดา  วัจนพิสิฐ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
  3. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด
  4. นายเฉลิม  วัดโคก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
  5. นางรัตนี  ลิ่มพานิช  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
  6. นายวิสนุ  ปานมาศ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
  7. นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม

DSC 5672  DSC 5676

DSC 5757  DSC 5710

DSC 5711  DSC 5725

DSC 5727  DSC 5730

DSC 5738  DSC 5743

DSC 5745  DSC 5749

DSC 5709

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น