ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพม. 13

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพม. 13 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้ารับการอบรมฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับฟังการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการและบทบาท/หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ PLC และการสร้างเครือข่าย กำกับ ติดตามนิเทศ ประเมินผลงาน

 

DSC 6419  DSC 6428

DSC 6433  DSC 6434

DSC 6436  DSC 6438

DSC 6448  DSC 6457

DSC 6450  DSC 6469

DSC 6471  DSC 6475

DSC 6480  DSC 0002

DSC 6418

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น