ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 1

Details

การติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 1 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13ติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ย่อยที่ 1 ดังนี้

โรงเรียนน้ำผุด

0001  0002 

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

S 14344206  S 14344204

 

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

0003  0006

 

โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

1284127  1284122

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น