ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 4, 5 และ 6

Details

ารติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ย่อยที่ 4, 5 และ 6 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้  นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และนายสุชีพ  นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ติดตามและตรวจเยี่ยมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ย่อยที่ 4, 5 และ 6  ดังนี้

 

 โรงเรียนเมืองกระบี่

56682  56683

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

S 45056083  S 45056086

 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

S 45056058  S 45056062

โรงเรียนเหนือคลองประชาบำุรง

S 45015143  S 45015142

 โรงเรียนพนมเบญจา

S 45015120  S 45015122

 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

S 45015090  S 45015089

 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

S 45056016  S 45056012

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น