ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนำเสนอโครงงานนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

Details

การนำเสนอโครงงานนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางสุวณี  อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  และโรงเรียนสภาราชินี 2 เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

                   นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานนักเรียน ตามโครงการจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงานนักเรียน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ทำให้เห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ การฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงาน การส่งเสริมนักเรียนให้ไปสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสำคัญที่สามารถนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายได้คือ การทำโครงงาน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิธีคิด ความเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับประเทศชั้นนำของโลก อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลกต่อไป

11109  11112

11113  11114

11116  423692

11111

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น