ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

กิจกรรม “สร้างทางเลือกใหม่ เปิดใจสู่รั้ว ท.ศ.” โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

Details

กิจกรรม “สร้างทางเลือกใหม่ เปิดใจสู่รั้ว ท.ศ.” โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง: นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สร้างทางเลือกใหม่ เปิดใจสู่รั้ว ท.ศ.” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ รวมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรม “สร้างทางเลือกใหม่ เปิดใจสู่รั้ว ท.ศ.” ตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี กล่าวว่า จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องต่อไป

DSC 0006  DSC 0014

DSC 0016  DSC 0019

DSC 0021  DSC 0023

DSC 0025  DSC 0026

DSC 0042  DSC 0043

DSC 0059  DSC 0060

 DSC 0071  DSC 0083

DSC 0056

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น