ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

เปิดบ้านวิชาการครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา

Details

เปิดบ้านวิชาการครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (K.R.S. Family open house) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการครอบครัวกันตังรัษฎาศึกษา (K.R.S. Family open house) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียนต่อสาธารณชน จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรู้สู่รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่น ๆ ตามความถนัดและความสนใจ

                   นายสมมาตร์ สุวรรณทวี กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เห็นได้ว่า โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

DSC 0117  DSC 0122

DSC 0118  DSC 0132

DSC 0136  DSC 0138

DSC 0152  DSC 0180

DSC 0219  DSC 0223

DSC 0225  DSC 0228

DSC 0242  DSC 0248

DSC 0255  DSC 0262

DSC 0277  DSC 0124

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น