ติดต่อออนไลน์  

q a

   

มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการเปิดบ้านคันธา

Details

มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการเปิดบ้านคันธา: นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมคุณธรรมนำวิชาการเปิดบ้านคันธา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนคันธพิทยาคาร จัดกิจกรรมตามโครงการ “มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการเปิดบ้านคันธา” ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่นำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผลงานโครงการคุณธรรมนำวิชาการ ผลงานโครงงานจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานกิจกรรมชุมนุม 19 กิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RSC ศรีคันธา ชมรมยุวชนประกันภัย ชมรมเยาวชนต้นกล้า “คุณสำนึก” ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้คิด ผู้ทำ และผู้นำเสนอ ด้วยคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช 2545 และ 2553) หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด (Children Center) กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับหมวด 1 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งการเปิดบ้านคันธพิทยาคาร เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ ได้เยี่ยมชมผลงานและทำความรู้จักกับโรงเรียน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

0024  0021

0020  0019

0018  0016

0015  0013

0011  0009

0006  0005

0004  0024

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น