ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมวิชาการ “สามัคคีปริทรรศน์”

Details

กิจกรรมวิชาการ “สามัคคีปริทรรศน์”: นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการ “สามัคคีปริทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดกิจกรรมวิชาการ “สามัคคีปริทรรศน์” เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และให้นักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนบ้านหนองหมอ โรงเรียนบ้านป่ากอ โรงเรียนบ้านไสบ่อ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง โรงเรียนบ้านวังลำ โรงเรียนบ้านควนพญา โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงาน การสาธิตของนักเรียนและครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และการทดสอบวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   นายสมมาตร์  สุวรรณทวี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครู การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการอาชีพ และทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิด สร้างสรรค์งานใหม่ อันจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา นับว่าเป็นยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษายุคใหม่ เป็นการสานสร้างพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน กับโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อคุณภาพของโรงเรียน และภาคภูมิใจกับผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน

 DSC 0659  DSC 0661

DSC 0682  DSC 0710

DSC 0790  DSC 0804

DSC 0809  DSC 0816

 DSC 0827  DSC 0838

DSC 0852  DSC 0865

DSC 0873  DSC 0888

DSC 0899  DSC 0957

DSC 0955  DSC 0791

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น